За нас

Клинични изследвания на медицински изделия без суетене и притеснения.

Услуги

От протокол до заключителен доклад чрез консултации с РА, клиничен мониторинг, управление на обекта, GxP одит, биоанализ (LC-MS / MS), статистика и управление на данните.

Експертиза за достъп до пазара
 Нашият екип от регулаторни и качествени експерти възприемат най-рентабилния подход в съответствие с местните разпоредби, за да получите вашето медицинско изделие бързо и ефективно. Ние също така предлагаме набор от водещи в индустрията услуги, предназначени да оптимизират позиционирането на вашия продукт.
Разработване на регулаторна стратегия
Системи за управление на качеството

Местно представителство

Покритие

Покритие в цяла България с достъп до здравни учреждения, водещи специалисти и голям брой пациенти.

Изследователски център

Изследователски център, базиран в Университетска болница, с голяма база данни за пациенти/здрави доброволци и обширна мрежа от насочващи специалисти.

Обхват на дейност

Работим с пациенти и лекари от цяла България

 

София всички болници
Пловдив всички болници
Варна всички болници

Терапевтични области

Ортопедия и Травматология

Ортопедичните клинични изпитвания имат уникални предизвикателства

Онкология

Клиничните изпитвания за рак са изследователски проучвания

Неврология

Вече са необходими контролирани клинични изпитвания за одобрение на нови терапии

Инфекциозни болести и ваксини

Компанията също така публикува констатации за клинични изпитвания

Услуги

Основният предмет на дейност на компанията е: Научноизследователска дейност и развитие в областта на природните, медицински, земеделски и технически науки, др.

Същността на научноизследователската дейност ще включва:

научноизследователска и развойна дейност в
областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки и др.

Същността на научноизследователската дейност обхваща:

Изследване и анализи за успешност на извършени операции

Маркетингови услуги, Търговска дейност

Пилотни проучвания на нови за пазара медицински изделия

Изследване, селектиране, обработване и докладване на клинични данни от лаборатории и хирургии в  съответните медицински области

Експертиза за достъп до пазара

Изследване, събиране, анализиране и докладване на информация за
редки заболявания в България и изследване на иновативни методи за лечение

Услуги

От протокол до заключителен доклад чрез консултации с РА, клиничен мониторинг, управление на обекта, GxP одит, биоанализ (LC-MS / MS), статистика и управление на данните.

Изработване на концепция на клинични изпитвания и съставяне на медицинска документация (от Протокол по изпитването до Финалния доклад)

Мониторинг на клинични изпитвания (Фаза I-IV при всички индикации)

Провеждане на изпитвания ранна фаза (при пациенти или здрави доброволци) в нашия собствен изследователски център, базиран в Университетска болница за Фаза I, Изпитвания за бионаличност и биоеквивалентност

Управление на центрове

Биостатистика, управление на данни, уеб-базирани системи за управление на клинични изпитвания (CTMS), електронна система за регистрация на данни от клинични изпивания (EDC)

Проекти Качество на живот: превод, пилотно тестване, редактиране и валидиране

Епидемиологично и фармацевтично проучване на пазара

Регистрация на МИ в Изпълнителна агенция по лекарствата , електронна база данни, Национална здравна каса

Подготовка на тръжна документация за участие в търгове на болнични заведения и процедури в НЗОК

Маркетингови услуги, Търговска дейност

Глобална клинична експертиза с локален мониторинг на качеството и управление на проекти.

Обучение на продукти